Disclaimer

Algemene Voorwaarden van Peitsman Licht en Geluid B.V.
Bovendijk 194 (3045 PD) Rotterdam


Artikel 1 Algemeen
[1] Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Peitsman Licht en Geluid B.V., verder te noemen ‘Peitsman’, sluit met klanten.

Artikel 2 Verhuur roerende zaken
Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten tot (onder meer) verhuur van (een) roerende za(a)k(en) door Peitsman aan klanten.
[1] Verhuurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeen¬komst gespecificeerde, duur. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
[2] De klant betaalt aan Peitsman de gehele verhuurprijs voordat gehuurde roer¬ende zaken worden afgegeven door Peitsman, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
[3] De klant is verplicht gehuurde roerende zaken volgens normaal gebruik en over¬eenkomstig de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken en in het bijzonder door overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te handelen en geen veranderin¬gen in of aan gehuurde roerende zaken aan te brengen.
[4] Het is de klant verboden gehuurde roerende zaken aan derden ten gebruike af te staan, die te bezwaren, te verkopen of om die op een andere wijze te vervreem¬den of bezwaren. Verhuur van gehuurde roerende zaken is ook verboden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen met Peitsman.
[5] De klant is verplicht Peitsman direct te waarschuwen, indien na afgifte van ge¬huurde roerende zaken door Peitsman blijkt dat die niet naar in redelijkheid mocht worden verwacht functioneren. De klant stelt Peitsman in de gelegenheid de ge¬huurde roerende zaken aan te passen, te repareren, te vervangen of anderszins te handelen, opdat de zaken naar redelijke verwachting functioneren. Alle afspraken tussen partijen blijven ongewijzigd in stand.
[6] De klant is verplicht gehuurde roerende zaken tijdig te retourneren. Indien gehuurde roerende zaken niet tijdig worden geretourneerd, blijft de klant verplicht de huurprijs te betalen tot op het moment dat de gehuurde zaken zijn geretourn¬eerd. Over elke dag of elk dagdeel dat een gehuurde roerende zaak te laat wordt terugbezorgd, is de klant per betreffende roerende zaak de dagprijs voor verhuur verschuldigd, vermeerderd met 25%, onverminderd het recht van Peitsman vergo¬eding te vorderen van schade vanwege die ontijdige retournering.
[7] De klant is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde roerende zaken onmiddellijk aan Peitsman te melden. Zonder toestemming van Peitsman mag de klant niet tot reparatie overgaan. Bij terugbezorging van gehuurde roerende zaken wordt gecontroleerd of daaraan schade of een gebrek is ontstaan. Alle kosten verbonden aan reparaties die nodig zijn, komen voor rekening van de klant.
[8] De klant is verplicht bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduister¬ing of bezwaring van gehuurde roerende zaken de nieuwwaarde van elke betref¬fende roerende zaak op dat moment, te vergoeden aan Peitsman. Tot op het mo¬ment dat de nieuwwaarde is vergoed, blijft de klant verplicht de huurprijs over de betreffende roerende zaak te betalen. Over elke dag of elk dagdeel tot dit moment van vergoeding van de nieuwwaarde, is de klant per betreffende roerende zaak de dagprijs voor verhuur verschuldigd, vermeerderd met 25%, onverminderd het recht van Peitsman vergoeding te vorderen van schade geleden vanwege de vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring.
[9] De verplichting tot vergoeding van reparatiekosten en de verplichting tot vergo¬eding van de nieuwwaarde als bedoeld in sub 7 en 8 vervalt, indien een verzekering van Peitsman daarvoor dekking biedt en onder die verzekering wordt uitgekeerd. De klant blijft verplicht een eigen risico van € 750 aan Peitsman te betalen. Indien geen verzekering van Peitsman dekking biedt of uitkering doet, gelden sub 7 en 8 onverkort.
[10] De klant betaalt aan Peitsman een door Peitsman vast te stellen waarborgsom, die dient ter verzekering van tijdige terugbezorging van gehuurde roerende zaken, zonder gebreken en onbeschadigd. Peitsman heeft het recht vervallen huurtermi¬jnen (inclusief verschuldigde verhoging daarvan), kosten in verband met reparaties aan de roerende zaken, vergoeding van de verschuldigde nieuwwaarde en/of schade ten gevolge van ontijdige retournering, vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van roerende zaken, te verrekenen met de waarborgsom. Peitsman is niet eerder verplicht (het restant van) de waarborgsom aan de klant terug te betalen, dan op het moment dat de klant aan al zijn verplicht¬ingen jegens Peitsman heeft voldaan.
[11] Peitsman heeft het recht de verhuurovereenkomst zonder ingebrekestelling te beëindigen en gehuurde roerende zaken terug te nemen, indien de klant enige uit de verhuurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig aankomt en/of faillissement of surséance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert.

Artikel 3 Verrichten werkzaamheden
Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten tot (onder meer) het verrichten van werkzaamheden door Peitsman voor klanten.
[1] De klant betaalt aan Peitsman de gehele prijs voor het verrichten van werkzaam¬heden voordat die werkzaamheden worden aangevangen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
[2] Het staat Peitsman vrij om bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik te maken van diensten van derden (“hulppersonen”).
[3] Indien Peitsman bij het verrichten van werkzaamheden (ook) (een) roerende za(a)k(en) gebruikt én die roerende za(a)k(en) gedurende de overeenkomst door Peitsman onbeheerd moet(en) worden achtergelaten, is het uitdrukkelijk niet toegestaan die roerende za(a)k(en) zonder expliciete toestemming van Peitsman gedurende die periode te gebruiken en geldt artikel 2[7], [8] en [9] met dien ver¬stande dat onder “gehuurde roerende za(a)k(en)” moet worden verstaan “achterge¬laten roerende za(a)k(en)” en dat Peitsman de bij het uitblijven van tijdige vergoed¬ing van de nieuwwaarde, verschuldigde prijs over elke dag of dagdeel bepaalt op de dagprijs voor verhuur van de roerende za(a)k(en), vermeerderd met 25%.
[4] Het verrichten door Peitsman van werkzaamheden voor de klant houdt niet in dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze werkzaamheden of resultaten daarvan, toekomen aan of gelicentieerd worden aan de klant. Deze intel¬lectuele eigendomsrechten blijven volledig bij Peitsman berusten, tenzij uitdruk¬kelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Verkoop roerende zaken
Dit artikel is van toepassing op overeenkomsten tot (onder meer) het verkopen en leveren van (een) roerende za(a)k(en) door Peitsman aan klanten.
[1] De klant betaalt aan Peitsman de gehele verkoopprijs voordat de verkochte roerende zaken worden afgegeven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders over¬eengekomen.
[2] Garanties worden door Peitsman slechts uitdrukkelijk en schriftelijk verstrekt. In gevallen van een ingeroepen fabrieksgarantie is Peitsman alleen verplicht te bemiddelen.
[3] De klant is verplicht om binnen één maand na afgifte van de verkochte roerende zaken door Peitsman, te controleren of die zaken naar in redelijkheid mocht worden verwacht functioneren. De klant stelt Peitsman in de gelegenheid de roerende zaken aan te passen, te repareren, te vervangen of anderszins te handelen, opdat de zaken naar redelijke verwachting functioneren. Alle afspraken tussen partijen blijven ongewijzigd in stand. Na verloop van de in de eerste zin van dit lid ge¬noemde periode van één maand worden klachten van klanten beschouwd als niet binnen bekwame tijd gemeld.
[4] Peitsman behoudt zich de eigendom voor van alle roerende zaken die worden afgegeven aan de klant, totdat door de klant elke tegenprestatie voor krachtens overeenkomst afgegeven of af te geven zaken integraal is voldaan, alsmede totdat door de klant elke tegenprestatie voor daarnaast krachtens één of meer van dezelfde overeenkomsten door Peitsman te verrichten werkzaamheden integraal is voldaan, alsmede totdat de klant integraal heeft voldaan aan elke verplichting van¬wege tekortkoming in de nakoming van één of meer van zodanige overeenkomsten.
[5] Het is de klant verboden de roerende zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust aan derden ten gebruike af te staan, die te bezwaren, te verhuren, te verkopen of om die op een andere wijze te vervreemden of bezwaren.

Artikel 5 Facturatie & Betaling
[1] Facturen van Peitsman voldoet de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij te late betaling is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van betaling 1,5% rente per maand verschuldigd. Alle kosten welke Peitsman als gevolg van niet tijdige betaling moet maken, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de klant.
[2] Facturatie bij verhuur van roerende zaken en/of het verrichten van werkzaam¬heden vindt plaats op basis van nacalculatie en dus op basis van de daadwerkelijke verhuurperiode, het daadwerkelijke aantal verhuurde roerende zaken en de daad¬werkelijk verrichte werkzaamheden met als minimum de in de opdrachtbevestiging opgenomen begrote grootheden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
[1] Peitsman is niet aansprakelijk voor enige schade, welke het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden – met inbegrip van werkzaamheden verricht door zijdens Peitsman ingeschakelde hulppersonen en/of met gebruikmaking van roerende za(a)k(en) – of het gebruik van gehuurde of verkochte roerende zaken, tenzij sprake is van grove schuld of opzet van Peitsman. In alle gevallen is aans¬prakelijkheid van Peitsman beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering. Bij gebreke van een door de verzekering van Peitsman gedane uitkering, is de aansprakelijkheid van Peitsman in alle gevallen beperkt tot het bedrag € 5.000.
[2] De klant vrijwaart Peitsman voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar werkzaamheden – met inbegrip van werkzaamheden verricht door zijdens Peitsman ingeschakelde hulp¬personen en/of met gebruikmaking van roerende za(a)k(en) – of het gebruik van gehuurde of verkochte roerende zaken.

Artikel 7 Geschillen
De Rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd over geschillen omtrent of voortvloeiende uit overeenkomsten met Peitsman te beslissen. Nederlands recht is van toepassing.